rodo

RODO

Administratorem Danych Osobowych jest:

Rodzinne Centrum Medyczne „Lubmed” ,

ul. Jana III Sobieskiego 50, 60-030 Luboń

Radosław Naumowicz

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Maciej Błochowiak

tel.: 519 609 513

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług zdrowotnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i leczenie pacjentów przez osoby wykonujące zwód medyczny lub świadczące inne usługi medyczne, zarządzanie udzielaniem usług zdrowotnych;

 

Mają Państwo:

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Państwa dane, ze szczególną starannością, mogą być udostępniane:

organom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą przy ul.Grójeckiej 186, 02-390 w Warszawie

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych oraz do prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń.

Przetwarzanie danych osobowych i danych o stanie zdrowia następuje na podstawie:

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
  • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Państwa dokumentacja medyczna zgodnie z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przechowywana jest przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dokumentacja medyczna dzieci wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia, przechowywane będzie przez 22 lata. Po upływie okresów przechowywania dokumentacja medyczna zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe pacjenta.