Polityka bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest LUBMED DOBROSŁAW LUBARSKI RADOSŁAW NAUMOWICZ SPÓŁKA JAWNA. (dalej: Administrator) z siedzibą w Luboniu, przy  ul. Jana III Sobieskiego 50 , NIP: 7831668342, Tel. + 48 (61) 832 68 98
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. prowadzenia rekrutacji pracowników i wykonywania obowiązków związanych z umowami o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  2. współpracy z kontrahentami, w tym realizacji złożonych zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacji celów wynikających z prawie uzasadnionego interesu  Administratora tj. ustalenie, dochodzenie  lub obrona roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 li.  RODO
  4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Administrator przekazuje przetwarzane dane osobowe innym podmiotom będącym uprawnionymi organami publicznymi, jednostkami lub innymi podmiotami, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoby przekazujące nam dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe).
  W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona.
 • Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikającymi z umowy.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody.
 • Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.